ออกแบบและคอนฟิกระบบ Network ใหม่ทั้งโรงงาน

ทาง AB Network Service Co.,Ltd. ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยออกแบบและคอนฟิกระบบ Network ของทางลูกค้าใหม่ทั้งหมดเนื่องด้วยว่าระบบเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ที่มีมากกว่า 300 คนได้แล้ว ดังนั้นจึงได้มีการนำ Switch Layer 3 เข้ามาช่วย และทำการออกแบบ และคอนฟิก VLAN ให้กับ Access Switch ที่มีอยู่กว่า 10 ตัว

รูปที่ 1 ทดสอบการทำงานของ Layer 3 Switch ก่อนนำไปติดตั้งจริง

ได้มีการคอนฟิก VLAN แบ่งเป็นแผนก ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยจำนวน VLAN มากกว่า 10 VLAN ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและ Broadcast ของ Packet ที่ถูกส่งออกมา

รูปที่ 2 คอฟฟิก Layer 2 Switch ทั้งหมดเพื่อเชื่อมต่อกับ Layer 3 Switch

รูปที่ 3 ตู้ Rack อุปกรณ์ Network และ Server

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.