โปรเจค Migrate ระบบจาก Windows Server 2008 R2 ไปเป็น Windows Server 2019

ระบบเดิมของลูกค้าใช้งานมาแล้วประมาณ 7 ปี จนถึงเวลาที่ Windows Server 2008 R2 ไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจาก Microsoft จะไม่ Support และไม่มีการออก Patch มาให้ Update แล้วจึงทำให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นทางลูกค้าจึงตัดสินใจที่จะทำการ เปลี่ยน Server และ Storage ที่มีอยู่เป็นรุ่นใหม่ของ HPE และทำการ Migrate จาก Windows Server 2008 R2 ไปเป็น Windows Server 2019 โดยที่งานของ AB Network Service Co.,Ltd. มีดังนี้

  1. Startup and Configuration Server and Storage
  2. Migrate Domain Controller
  3. Migrate File Server
  4. Migrate Database Server
  5. Standby

รูปที่ 1 Server เก่า

รูปที่ 2 เตรียม Server ก่อน Migrate ระบบ

รูปที่ 3 เตรียม Server ก่อน Migrate ระบบ

รูปที่ 4 เตรียม Storage ก่อน Migrate ระบบ

รูปที่ 5 เตรียม Storage ก่อน Migrate ระบบ

รูปที่ 6 ติดตั้ง Server และ Storage เข้า Rack หลังจาก Migrate เสร็จ

รูปที่ 7 ติดตั้ง Server และ Storage เข้า Rack หลังจาก Migrate เสร็จ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.